Εκτατή ενίσχυση Δεκέμβριου στους υγειονομικούς: Τι προβλέπει η τροπολογία

2021-12-09

Νέα τροπολογία κατατέθηκε στο νομοσχέδιο του υπ.Ανάπτυξης η οποία ρυθμίζει μεταξύ άλλον την έκτακτη ενίσχυση υγειονομικού και νοσηλευτικού προσωπικού για τον μηνά Δεκέμβριο και αναφέρει:

1. Προβλέπεται η καταβολή έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης στο πόσης φύσεως ιατρικό, νοσηλευτικό, διοικητικό και λοιπό προσωπικό που υπηρετεί στις μνημονευόμενες δομές και φορείς υγείας, [νοσοκομεία του Εθνικού Συστήματος Υγείας (ΕΣΥ), στρατιωτικά και πανεπιστημιακά νοσοκομεία, Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας (Ε.Ο.Δ.Υ.), Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας (Ε.Κ.Α.Β.), κέντρα υγείας, αγροτικά ιατρεία, Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο, Γενικά Νοσοκομεία Παπαγεωργίου και Θήρας, Ειδικό Κέντρο Υγείας και Ψυχιατρική Μονάδα Κρατουμένων Κορυδαλλού και Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας (Ε.ΚΕ.Α)].

Η εν λόγω οικονομική ενίσχυση καταβάλλεται με τη μισθοδοσία μηνός Δεκεμβρίου 2021, στο ακέραιο, εφόσον οι κατά τα ανωτέρω δικαιούχοι έχουν μισθοδοτηθεί καθ' όλο το χρονικό διάστημα από την 1η Ιανουάριου 2021 μέχρι και την 30η Νοεμβρίου 2021 και ισούται με το ήμισυ του καταβαλλομένου μηνιαίου βασικού μισθού των δικαιούχων για το προαναφερόμενο διάστημα. Σε αντίθετη περίπτωση καταβάλλεται τμήμα αυτής, ανάλογο προς το χρονικό διάστημα της μισθοδοσίας των δικαιούχων. 

Η ανωτέρω παροχή, δεν προσμετράται στο ανώτατο όριο αποδοχών του άρθρου 28 του ν. 4354/2015, είναι ανεκχώρητη και ακατάσχετη στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης αντίθετης διάταξης, δεν δεσμεύεται και δεν συμψηφίζεται με βεβαιωμένα χρέη προς τη Φορολογική Διοίκηση και το Δημόσιο εν γένει, τους δήμους, τις περιφέρειες, τα ασφαλιστικά ταμεία ή τα πιστωτικά ιδρύματα.

2. Κατά παρέκκλιση του άρθρου 114 παρ.2 του ν. 4270/2014 δεν έχουν εφαρμογή, έως την 31η.3.2022, οι διατάξεις περί φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας καθώς και των ενεργειών και αποτελεσμάτων συμψηφισμού του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων, όσον αφορά στην καταβολή της ειδικής επιχορήγησης με τη διαδικασία των προκαταβολών του εν λόγω άρθρου, σε νοσοκομεία και λοιπούς φορείς υγείας για τις αποζημιώσεις του ιατρικού και λοιπού μνημονευόμενου προσωπικού που αφορούν σε εφημερίες και πρόσθετες αμοιβές (υπερωριακή απασχόληση κ.λπ.).

Έκτακτη οικονομική ενίσχυση προσωπικού φορέων υγείας κ.λπ. (ΧΑ)

3. Παρέχεται η δυνατότητα στη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας να συνάπτει, συμβάσεις διάρκειας 8 μηνών, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις που διέπουν τις συμβάσεις αρμοδιότητάς της, με σκοπό την απρόσκοπτη εφαρμογή του Προγράμματος Εμβολιασμών και την έγκαιρη διάθεση των εμβολίων στα Εμβολιαστικά Κέντρα μέσω της εξασφάλισης των μνημονευόμενων υπηρεσιών διάθεσης των εμβολίων και των αναλωσίμων τους στα εμβολιαστικά κέντρα της Επικράτειας.

Προτεινόμενες διατάξεις

Άρθρο 1

Έκτακτη οικονομική ενίσχυση προσωπικού νοσοκομείων, κέντρων υγείας και άλλων δομών του Υπουργείου Υγείας

1. Στο πάσης φύσεως ιατρικό, νοσηλευτικό, διοικητικό και λοιπό προσωπικό που υπηρετεί, για το χρονικό διάστημα της παρ. 2, σε όλα τα νοσοκομεία του Εθνικού Συστήματος Υγείας (Ε.Σ.Υ.), τα στρατιωτικά νοσοκομεία (συμπεριλαμβανομένου του ΝΙΜΤΣ) και τα πανεπιστημιακά νοσοκομεία, στον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας (Ε.Ο.Δ.Υ.), στο Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας (Ε.Κ.Α.Β.), στα κέντρα υγείας, στα αγροτικά ιατρεία, στο Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο, στο Γενικό Νοσοκομείο Παπαγεωργίου, στο Γενικό Νοσοκομείο Θήρας δια της Ανώνυμης Εταιρείας Μονάδων Υγείας (Α.Ε.Μ.Υ.), στο Ειδικό Κέντρο Υγείας Κρατουμένων Κορυδαλλού και στην Ψυχιατρική Μονάδα Κρατουμένων Κορυδαλλού και στο Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας (Ε.ΚΕ.Α) καταβάλλεται για το έτος 2021 έκτακτη οικονομική ενίσχυση ίση προς το ήμισυ του καταβαλλομένου μηνιαίου βασικού μισθού.

Η παροχή αυτή υπολογίζεται στον βασικό μισθό που λαμβάνει ο δικαιούχος κατά τις οριζόμενες στην παρ. 2 ημερομηνίες.

2. Η οικονομική ενίσχυση της παρ. 1 χορηγείται στο ακέραιο, εφόσον ο δικαιούχος μισθοδοτήθηκε ολόκληρο το χρονικό διάστημα από την 1η Ιανουαρίου 2021 μέχρι και την 30η Νοεμβρίου 2021 και καταβάλλεται με τη μισθοδοσία του μηνός Δεκεμβρίου 2021.

3. Στις περιπτώσεις, κατά τις οποίες έχει καταβληθεί μισθός για χρονικό διάστημα μικρότερο από το οριζόμενο στην παρ. 2, καταβάλλεται τμήμα της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης ανάλογο προς αυτό που αντιστοιχεί στο χρονικό διάστημα της μισθοδοσίας του δικαιούχου.

4. Εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής του παρόντος, όσοι εκ του προσωπικού που απασχολείται στους φορείς της παρ. 1 απουσιάζουν με οποιαδήποτε άδεια καθ' όλο το χρονικό διάστημα της παρ. 2, με εξαίρεση την αναρρωτική άδεια, και όσοι έχουν τεθεί σε αναστολή καθηκόντων κατ' εφαρμογή του άρθρου 206 του ν. 4820/2021 (Α' 42). Σε περίπτωση άρσης της αναστολής με απόφαση του φορέα, ο δικαιούχος λαμβάνει τμήμα της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης, κατά τα οριζόμενα στην παρ. 3.

5. Η παροχή της παρ. 1 δεν προσμετράται στο ανώτατο όριο αποδοχών του άρθρου 28 του ν. 4354/2015 (Α' 176), είναι ανεκχώρητη και ακατάσχετη, στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης αντίθετης διάταξης, δεν δεσμεύεται και δεν συμψηφίζεται με βεβαιωμένα χρέη προς τη Φορολογική Διοίκηση και το Δημόσιο εν γένει, τους δήμους, τις περιφέρειες, τα ασφαλιστικά ταμεία ή τα πιστωτικά ιδρύματα.

Άρθρο 2

Ρύθμιση για τη διαδικασία καταβολής εφημεριών ιατρών και πρόσθετων αμοιβών λοιπού προσωπικού νοσοκομείων, ΔΥΠΕ, ΕΚΑΒ και των αποζημιώσεων του προσωπικού που απασχολείται στα εμβολιαστικά κέντρα του Εθνικού Προγράμματος Εμβολιασμών κατά του κορωνοϊού COVID-19 και του προσωπικού Κινητών Ομάδων Υγείας και Κέντρων Υγείας κατά του κορωνοϊού COVID-19

Από την παρ. 2 του άρθρου 114 του ν. 4720/2014 (Α' 143), εξαιρούνται:

α) οι διαδικασίες που αφορούν στις περιπτώσεις του άρθρου 12 του ν. 4316/2014 (Α' 270) και των κατ' εξουσιοδότησή του κοινών υπουργικών αποφάσεων των Υπουργών Οικονομικών και Υγείας υπό στοιχεία Β1α/16753/6.3.2015 (Β' 382) για τη ρύθμιση θεμάτων σχετικά με την πληρωμή της ειδικής επιχορήγησης της παρ. 1 του άρθρου 12 του ν. 4316/2014 και υπό στοιχεία Β1α/40751/29.5.2015 (Β' 1018) για τη ρύθμιση θεμάτων σχετικά με την πληρωμή της ειδικής επιχορήγησης του άρθρου 33 του ν. 4325/2015 (Α' 47) για την αποζημίωση του ιατρικού προσωπικού αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας (γιατροί Ε.Σ.Υ. καί ειδικευόμενοι) των Νοσοκομείων ΝΙΜΙΤΣ, ΑΡΕΤΑΙΕΙΟ και ΑΙΓΙΝΗΤΕΙΟ, και

β) ol διαδικασίες που αφορούν στις περιπτώσεις της παρ. 6 του άρθρου τριακοστού δεύτερου του ν. 4771/2021 (Α' 16) για το επιπλέον καθαρό ποσό είκοσι (20) ευρώ που χορηγείται στο λοιπό προσωπικό, που απασχολείται στα εμβολιασακά κέντρα της παρ. 1 του άρθρου τριακοστού δεύτερου του ν. 4771/2021, και στις περιπτώσεις του άρθρου 267 του ν. 4798/2021 (Α' 68) για την αποζημίωση του προσωπικού Κινητών Ομάδων Υγείας και Κέντρων Υγείας κατά του κορωνοϊού COVID-19. Τα ποσά που αφορούν στις περ. α) και β) καταβάλλονται στους φορείς με τη διαδικασία των προκαταβολών της παρ. 1 του άρθρου 114 του ν. 4270/2014 όπως ίσχυε πριν την τροποποίησή του από το άρθρο 203 του ν. 4820/2021 (Α' 130).

Η παρούσα διάταξη ισχύει έως τις 31.3.2022.

Άρθρο 3

Ζητήματα δημοσίων συμβάσεων για την εφαρμογή του Εθνικού Προγράμματος Εμβολιασμού

Για την απρόσκοπτη εφαρμογή του Προγράμματος Εμβολιασμών κατά του κορωνοϊού COVID-19 και την έγκαιρη διάθεση των εμβολίων κατά του κορωνοϊού COV1D-19 στα Εμβολιαστικά Κέντρα, η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας δύναται να προβαίνει, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις που διέπουν τις συμβάσεις αρμοδιότητάς της, στη σύναψη συμβάσεων για την εξασφάλιση υπηρεσιών διάθεσης των εμβολίων και των αναλωσίμων τους κατά του κορωνοϊού COVID-19 στα εμβολιαστικά κέντρα της Επικράτειας. Ως παρεχόμενες υπηρεσίες διάθεσης εμβολίων και των αναλωσίμων τους, που εμπίπτουν στη ρύθμιση του προηγούμενου εδαφίου ορίζονται οι υπηρεσίες αποθήκευσης, φύλαξης και μεταφοράς τους στα εμβολιαστικά κέντρα, καθώς και κάθε είδους παρεπόμενες υπηρεσίες σχετικές με την ασφαλή τους διάθεση, συμπεριλαμβανομένων και των υπηρεσιών ασφάλισής τους, κατά τη διαδικασία αποθήκευσης και μεταφοράς τους.

Η διάρκεια των ως άνω συμβάσεων ορίζεται σε οκτώ (8) μήνες, αρχομένης την 15η.12.2021, με δυνατότητα έγγραφης παράτασης, εφόσον απαιτηθεί.


Συνεχίζεται η διαδικασία υποβολής των μηχανογραφικων δελτίων από τους υποψήφιους για την εισαγωγή στη τριτοβάθμια εκπαίδευση με την τελική ημερομηνία λήξης προθεσμίας να είναι Πέμπτη 18.07.2024.

Την 1η Αυγούστου 2024 ξεκινά το πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού για συνταξιούχους του e-ΕΦΚΑ (πρώην ΟΑΕΕ) και θα διαρκέσει μέχρι τις 31 Ιουλίου 2025, καθώς από τις 15 Ιουλίου στις 08:00 έως τις 20 Ιουλίου 2024 στις 23:59 είναι η προθεσμία για την ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων δικαιούχων και παρόχων.

Η προθεσμία για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων του 2024, δηλαδή για τα εισοδήματα που αποκτήθηκαν το 2023 τελειώνει και περίπου 1,9 εκατ. φορολογούμενοι δεν έχουν ακόμη υποβάλει τη δήλωσή τους.