Εκτατή ενίσχυση Δεκέμβριου στους υγειονομικούς: Τι προβλέπει η τροπολογία

2021-12-09

Νέα τροπολογία κατατέθηκε στο νομοσχέδιο του υπ.Ανάπτυξης η οποία ρυθμίζει μεταξύ άλλον την έκτακτη ενίσχυση υγειονομικού και νοσηλευτικού προσωπικού για τον μηνά Δεκέμβριο και αναφέρει:

1. Προβλέπεται η καταβολή έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης στο πόσης φύσεως ιατρικό, νοσηλευτικό, διοικητικό και λοιπό προσωπικό που υπηρετεί στις μνημονευόμενες δομές και φορείς υγείας, [νοσοκομεία του Εθνικού Συστήματος Υγείας (ΕΣΥ), στρατιωτικά και πανεπιστημιακά νοσοκομεία, Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας (Ε.Ο.Δ.Υ.), Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας (Ε.Κ.Α.Β.), κέντρα υγείας, αγροτικά ιατρεία, Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο, Γενικά Νοσοκομεία Παπαγεωργίου και Θήρας, Ειδικό Κέντρο Υγείας και Ψυχιατρική Μονάδα Κρατουμένων Κορυδαλλού και Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας (Ε.ΚΕ.Α)].

Η εν λόγω οικονομική ενίσχυση καταβάλλεται με τη μισθοδοσία μηνός Δεκεμβρίου 2021, στο ακέραιο, εφόσον οι κατά τα ανωτέρω δικαιούχοι έχουν μισθοδοτηθεί καθ' όλο το χρονικό διάστημα από την 1η Ιανουάριου 2021 μέχρι και την 30η Νοεμβρίου 2021 και ισούται με το ήμισυ του καταβαλλομένου μηνιαίου βασικού μισθού των δικαιούχων για το προαναφερόμενο διάστημα. Σε αντίθετη περίπτωση καταβάλλεται τμήμα αυτής, ανάλογο προς το χρονικό διάστημα της μισθοδοσίας των δικαιούχων. 

Η ανωτέρω παροχή, δεν προσμετράται στο ανώτατο όριο αποδοχών του άρθρου 28 του ν. 4354/2015, είναι ανεκχώρητη και ακατάσχετη στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης αντίθετης διάταξης, δεν δεσμεύεται και δεν συμψηφίζεται με βεβαιωμένα χρέη προς τη Φορολογική Διοίκηση και το Δημόσιο εν γένει, τους δήμους, τις περιφέρειες, τα ασφαλιστικά ταμεία ή τα πιστωτικά ιδρύματα.

2. Κατά παρέκκλιση του άρθρου 114 παρ.2 του ν. 4270/2014 δεν έχουν εφαρμογή, έως την 31η.3.2022, οι διατάξεις περί φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας καθώς και των ενεργειών και αποτελεσμάτων συμψηφισμού του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων, όσον αφορά στην καταβολή της ειδικής επιχορήγησης με τη διαδικασία των προκαταβολών του εν λόγω άρθρου, σε νοσοκομεία και λοιπούς φορείς υγείας για τις αποζημιώσεις του ιατρικού και λοιπού μνημονευόμενου προσωπικού που αφορούν σε εφημερίες και πρόσθετες αμοιβές (υπερωριακή απασχόληση κ.λπ.).

Έκτακτη οικονομική ενίσχυση προσωπικού φορέων υγείας κ.λπ. (ΧΑ)

3. Παρέχεται η δυνατότητα στη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας να συνάπτει, συμβάσεις διάρκειας 8 μηνών, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις που διέπουν τις συμβάσεις αρμοδιότητάς της, με σκοπό την απρόσκοπτη εφαρμογή του Προγράμματος Εμβολιασμών και την έγκαιρη διάθεση των εμβολίων στα Εμβολιαστικά Κέντρα μέσω της εξασφάλισης των μνημονευόμενων υπηρεσιών διάθεσης των εμβολίων και των αναλωσίμων τους στα εμβολιαστικά κέντρα της Επικράτειας.

Προτεινόμενες διατάξεις

Άρθρο 1

Έκτακτη οικονομική ενίσχυση προσωπικού νοσοκομείων, κέντρων υγείας και άλλων δομών του Υπουργείου Υγείας

1. Στο πάσης φύσεως ιατρικό, νοσηλευτικό, διοικητικό και λοιπό προσωπικό που υπηρετεί, για το χρονικό διάστημα της παρ. 2, σε όλα τα νοσοκομεία του Εθνικού Συστήματος Υγείας (Ε.Σ.Υ.), τα στρατιωτικά νοσοκομεία (συμπεριλαμβανομένου του ΝΙΜΤΣ) και τα πανεπιστημιακά νοσοκομεία, στον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας (Ε.Ο.Δ.Υ.), στο Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας (Ε.Κ.Α.Β.), στα κέντρα υγείας, στα αγροτικά ιατρεία, στο Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο, στο Γενικό Νοσοκομείο Παπαγεωργίου, στο Γενικό Νοσοκομείο Θήρας δια της Ανώνυμης Εταιρείας Μονάδων Υγείας (Α.Ε.Μ.Υ.), στο Ειδικό Κέντρο Υγείας Κρατουμένων Κορυδαλλού και στην Ψυχιατρική Μονάδα Κρατουμένων Κορυδαλλού και στο Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας (Ε.ΚΕ.Α) καταβάλλεται για το έτος 2021 έκτακτη οικονομική ενίσχυση ίση προς το ήμισυ του καταβαλλομένου μηνιαίου βασικού μισθού.

Η παροχή αυτή υπολογίζεται στον βασικό μισθό που λαμβάνει ο δικαιούχος κατά τις οριζόμενες στην παρ. 2 ημερομηνίες.

2. Η οικονομική ενίσχυση της παρ. 1 χορηγείται στο ακέραιο, εφόσον ο δικαιούχος μισθοδοτήθηκε ολόκληρο το χρονικό διάστημα από την 1η Ιανουαρίου 2021 μέχρι και την 30η Νοεμβρίου 2021 και καταβάλλεται με τη μισθοδοσία του μηνός Δεκεμβρίου 2021.

3. Στις περιπτώσεις, κατά τις οποίες έχει καταβληθεί μισθός για χρονικό διάστημα μικρότερο από το οριζόμενο στην παρ. 2, καταβάλλεται τμήμα της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης ανάλογο προς αυτό που αντιστοιχεί στο χρονικό διάστημα της μισθοδοσίας του δικαιούχου.

4. Εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής του παρόντος, όσοι εκ του προσωπικού που απασχολείται στους φορείς της παρ. 1 απουσιάζουν με οποιαδήποτε άδεια καθ' όλο το χρονικό διάστημα της παρ. 2, με εξαίρεση την αναρρωτική άδεια, και όσοι έχουν τεθεί σε αναστολή καθηκόντων κατ' εφαρμογή του άρθρου 206 του ν. 4820/2021 (Α' 42). Σε περίπτωση άρσης της αναστολής με απόφαση του φορέα, ο δικαιούχος λαμβάνει τμήμα της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης, κατά τα οριζόμενα στην παρ. 3.

5. Η παροχή της παρ. 1 δεν προσμετράται στο ανώτατο όριο αποδοχών του άρθρου 28 του ν. 4354/2015 (Α' 176), είναι ανεκχώρητη και ακατάσχετη, στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης αντίθετης διάταξης, δεν δεσμεύεται και δεν συμψηφίζεται με βεβαιωμένα χρέη προς τη Φορολογική Διοίκηση και το Δημόσιο εν γένει, τους δήμους, τις περιφέρειες, τα ασφαλιστικά ταμεία ή τα πιστωτικά ιδρύματα.

Άρθρο 2

Ρύθμιση για τη διαδικασία καταβολής εφημεριών ιατρών και πρόσθετων αμοιβών λοιπού προσωπικού νοσοκομείων, ΔΥΠΕ, ΕΚΑΒ και των αποζημιώσεων του προσωπικού που απασχολείται στα εμβολιαστικά κέντρα του Εθνικού Προγράμματος Εμβολιασμών κατά του κορωνοϊού COVID-19 και του προσωπικού Κινητών Ομάδων Υγείας και Κέντρων Υγείας κατά του κορωνοϊού COVID-19

Από την παρ. 2 του άρθρου 114 του ν. 4720/2014 (Α' 143), εξαιρούνται:

α) οι διαδικασίες που αφορούν στις περιπτώσεις του άρθρου 12 του ν. 4316/2014 (Α' 270) και των κατ' εξουσιοδότησή του κοινών υπουργικών αποφάσεων των Υπουργών Οικονομικών και Υγείας υπό στοιχεία Β1α/16753/6.3.2015 (Β' 382) για τη ρύθμιση θεμάτων σχετικά με την πληρωμή της ειδικής επιχορήγησης της παρ. 1 του άρθρου 12 του ν. 4316/2014 και υπό στοιχεία Β1α/40751/29.5.2015 (Β' 1018) για τη ρύθμιση θεμάτων σχετικά με την πληρωμή της ειδικής επιχορήγησης του άρθρου 33 του ν. 4325/2015 (Α' 47) για την αποζημίωση του ιατρικού προσωπικού αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας (γιατροί Ε.Σ.Υ. καί ειδικευόμενοι) των Νοσοκομείων ΝΙΜΙΤΣ, ΑΡΕΤΑΙΕΙΟ και ΑΙΓΙΝΗΤΕΙΟ, και

β) ol διαδικασίες που αφορούν στις περιπτώσεις της παρ. 6 του άρθρου τριακοστού δεύτερου του ν. 4771/2021 (Α' 16) για το επιπλέον καθαρό ποσό είκοσι (20) ευρώ που χορηγείται στο λοιπό προσωπικό, που απασχολείται στα εμβολιασακά κέντρα της παρ. 1 του άρθρου τριακοστού δεύτερου του ν. 4771/2021, και στις περιπτώσεις του άρθρου 267 του ν. 4798/2021 (Α' 68) για την αποζημίωση του προσωπικού Κινητών Ομάδων Υγείας και Κέντρων Υγείας κατά του κορωνοϊού COVID-19. Τα ποσά που αφορούν στις περ. α) και β) καταβάλλονται στους φορείς με τη διαδικασία των προκαταβολών της παρ. 1 του άρθρου 114 του ν. 4270/2014 όπως ίσχυε πριν την τροποποίησή του από το άρθρο 203 του ν. 4820/2021 (Α' 130).

Η παρούσα διάταξη ισχύει έως τις 31.3.2022.

Άρθρο 3

Ζητήματα δημοσίων συμβάσεων για την εφαρμογή του Εθνικού Προγράμματος Εμβολιασμού

Για την απρόσκοπτη εφαρμογή του Προγράμματος Εμβολιασμών κατά του κορωνοϊού COVID-19 και την έγκαιρη διάθεση των εμβολίων κατά του κορωνοϊού COV1D-19 στα Εμβολιαστικά Κέντρα, η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας δύναται να προβαίνει, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις που διέπουν τις συμβάσεις αρμοδιότητάς της, στη σύναψη συμβάσεων για την εξασφάλιση υπηρεσιών διάθεσης των εμβολίων και των αναλωσίμων τους κατά του κορωνοϊού COVID-19 στα εμβολιαστικά κέντρα της Επικράτειας. Ως παρεχόμενες υπηρεσίες διάθεσης εμβολίων και των αναλωσίμων τους, που εμπίπτουν στη ρύθμιση του προηγούμενου εδαφίου ορίζονται οι υπηρεσίες αποθήκευσης, φύλαξης και μεταφοράς τους στα εμβολιαστικά κέντρα, καθώς και κάθε είδους παρεπόμενες υπηρεσίες σχετικές με την ασφαλή τους διάθεση, συμπεριλαμβανομένων και των υπηρεσιών ασφάλισής τους, κατά τη διαδικασία αποθήκευσης και μεταφοράς τους.

Η διάρκεια των ως άνω συμβάσεων ορίζεται σε οκτώ (8) μήνες, αρχομένης την 15η.12.2021, με δυνατότητα έγγραφης παράτασης, εφόσον απαιτηθεί.


Πέντε «ψαλίδια» στις επιδοτήσεις ρεύματος έκρυβε το μηνιαίο πρόγραμμα της κυβέρνησης για τους λογαριασμούς ρεύματος νοικοκυριών κι επιχειρήσεων, καθώς όπως εξήγησε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Κώστας Σκρέκας, υπάρχει «δραστική αποκλιμάκωση των διεθνών τιμών του φυσικού αερίου».

Αυξάνονται οι εισφορές των ελεύθερων επαγγελματιών στον ΕΦΚΑ έπειτα από απόφαση του Υφυπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Πάνου Τσακλόγλου. Με βάση τις προβλέψεις του νόμου 4670/2020 οι εισφορές των ελευθέρων επαγγελματιών στον ΕΦΚΑ αναπροσαρμόζονται, βάσει του πληθωρισμού κατά 9,6% .

Την ολοκλήρωση της καταβολής των κύριων και επικουρικών συντάξεων Φεβρουαρίου, την προκαταβολή συντάξεων για τον ίδιο μήνα και την καταβολή των επιδομάτων του ΟΠΕΚΑ για τον Ιανουάριο περιλαμβάνει -μεταξύ άλλων- ο προγραμματισμός των πληρωμών για την εβδομάδα 30 Ιανουαρίου- 3 Φεβρουαρίου 2023.

Η αντίστροφη μέτρηση για την έναρξη του προγράμματος «Σπίτι μου», που θα δίνει άτοκα ή χαμηλότοκα δάνεια πρώτης κατοικίας σε νέους 25 έως 39 ετών με εισοδηματικά κριτήρια, έχει αρχίσει καθώς, όπως ανακοίνωσε ο Κωστής Χατζηδάκης, θα ξεκινήσει να «τρέχει» έως τις αρχές Μαρτίου.

Με σχέδιο νόμου του υπουργείου ανάπτυξης και επενδύσεων που κατατέθηκε στη Βουλή προς ψήφιση, ορίζονται οι περιπτώσεις που ευθύνεται ο πληρωτής (καταναλωτής) για τις ζημίες από μη εγκεκριμένες πράξεις πληρωμής («phishing»), οι οποίες προκύπτουν είτε από τη χρήση απολεσθέντος ή κλαπέντος μέσου πληρωμών είτε από υπεξαίρεσή του

Από τον υπολογιστή του σπιτιού ή ακόμη και από το κινητό έχουν τη δυνατότητα οι Έλληνες πολίτες να ιδρύσουν μια ατομική επιχείρηση μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr-EΨΠ).

Από 1η Φεβρουαρίου έως 15 Μαρτίου 2023 περισσότερα από 3,2 εκατομμύρια νοικοκυριά (αντιστοιχούν σε περίπου 8.500.000 ωφελούμενους) θα κληθούν να υποβάλουν αίτηση για το ΜarketPass προκειμένου να επιδοτηθούν συνολικά για 6 μήνες από 132 έως 600 ευρώ ανάλογα την οικογενειακή τους κατάσταση.

Την έναρξη της καταβολής των κύριων και επικουρικών συντάξεων Φεβρουαρίου -στις οποίες θα φανεί η αύξηση 7,75% των κύριων συντάξεων από 1.1.2023 περιλαμβάνει -μεταξύ άλλων- ο προγραμματισμός των καταβολών για την εβδομάδα 23-27 Ιανουαρίου. Η σχετική διαδικασία θα ολοκληρωθεί τη Δευτέρα 30 Ιανουαρίου

Μέσα στην εβδομάδα 23.01 - 27.01.2023 αναμένεται να αρχίσει η πληρωμή στους δικαιούχους των 300 ευρώ, που υπέβαλαν τις αιτήσεις τους στις 19 και 20 Ιανουαρίου.
Το πιο πιθανόν η πληρωμή θα αρχίσει Πέμπτη 26 Ιανουαρίου, αφού μέσα στις τρεις εργάσιμες ημέρες θα ολοκληρωθεί η επεξεργασία των πρώτων αιτήσεων.

Την Δευτέρα, 30 Ιανουαρίου του 2023, θα γίνει η 3η κλήρωση του Προγράμματος "Τουρισμός για Όλους" η οποία θα αφορά 125.000 νέους δικαιούχους. Με την τελευταία κλήρωση οι δικαιούχοι θα ανέλθουν στους 400.000 συνολικά μόνο για εφέτος.

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ η απόφαση 1170/19.01.2023 σχετικά με τον καθορισμό του χρόνου της παραγωγικής λειτουργίας της ειδικής εφαρμογής της παρ. 5 του άρθρου 115 του ν. 5007/2022 (Market pass), των τεχνικών και οργανωτικών μέτρων για τη λειτουργία της, των απαραίτητων διαλειτουργικοτήτων, των καταστημάτων και των λαϊκών αγορών όπου χρησιμοποιείται η...