Εισιτήρια θεάτρου 2022-2023 - Δικαιούχοι, αιτήσεις, προθεσμία

2022-10-06

Αντικείμενο του προγράμματος είναι η επιδότηση των δικαιούχων και των ωφελουμένων μελών τους για την παρακολούθηση θεατρικών παραστάσεων. 

Δικαιούχοι του προγράμματος είναι εργαζόμενοι/ες και άνεργοι/ες, οι οποίοι/ες το προηγούμενο έτος από την έναρξη του προγράμματος συγκέντρωσαν 50 ημέρες:

  • Εργασίας στην ασφάλιση του e-ΕΦΚΑ (τ. ΙΚΑ - ΕΤΑΜ) ή
  • Ειδικής παροχής προστασίας μητρότητας ή
  • Επιδότησης ανεργίας ή μακροχρόνιας ανεργίας ή
  • Συνδυασμό των παραπάνω
  • Δικαιούχοι είναι επίσης άνεργοι εγγεγραμμένοι στο τρώο Ανέργων της Δ.ΥΠ.Α., που έχουν συνεχόμενο χρονικό διάστημα ανεργίας κατά την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων τουλάχιστον τεσσάρων (4) μηνών.

Ωφελούμενοι του προγράμματος είναι οι σύζυγοι των δικαιούχων, όταν είναι έμμεσα ασφαλισμένα μέλη τους, καθώς και τα παιδιά των δικαιούχων ηλικίας άνω των τριών ετών, με την προϋπόθεση ότι είναι έμμεσα ασφαλισμένα μέλη των ιδίων ή του άλλου γονέα.

Το σύστημα επιλογής βασίζεται στη μοριοδότηση των δικαιούχων με βάση το εισόδημά τους και τη σειρά προτεραιότητας υποβολής της αίτησής τους.

Η «Επιταγή Θεάματος» που έχουν στην κατοχή τους οι δικαιούχοι πολίτες και τα ωφελούμενα μέλη αυτών ενσωματώνει μια συγκεκριμένη οικονομική αξία και ο σκοπός της είναι η ανταλλαγή της αποκλειστικά για την παρακολούθηση θεατρικών παραστάσεων.

Η «Επιταγή Θεάματος» έχει τη μορφή ενός μοναδικού ηλεκτρονικού κωδικού αριθμού για κάθε δικαιούχο και για κάθε ωφελούμενο μέλος αυτού/-ής, ο οποίος δημιουργείται αυτόματα από το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (ΟΠΣ) της ΔΥΠΑ και αποτυπώνεται με τα λοιπά στοιχεία των δικαιούχων - ωφελουμένων μελών στο «Μητρώο Δικαιούχων - Ωφελουμένων».

Η επιταγή θεάματος εξασφαλίζει τη δωρεάν παρακολούθηση της παράστασης από τους δικαιούχους.

Πότε και πώς υποβάλλονται οι αιτήσεις 

Οι δικαιούχοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο Πρόγραμμα καταθέτουν αποκλειστικά Ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης του Ελληνικού Δημόσιου gov.gr από Τις 05.10.2022ώρα 10:00 έως τις 17.10.2022 και ώρα 23:59. 

Οι ηλεκτρονικές αιτήσεις υποβάλλονται: 

• από τους ίδιους τους δικαιούχους και όχι μέσω των Υπηρεσιών (ΚΠΑ2) της Δ.ΥΠ.Α., 

• αποκλειστικά από τους δικαιούχους και όχι από τους ωφελούμενους αυτών. Στην αίτησή τους οι δικαιούχοι καταγράφουν και τα στοιχεία των ωφελουμένων μελών τους, εφόσον επιθυμούν να συμμετάσχουν ωφελούμενα μέλη στο πρόγραμμα. 

γ. Αιτήσεις άλλου τύπου από την προτυποποιημένη ηλεκτρονική αίτηση ή αιτήσεις που υποβάλλονται με οποιονδήποτε άλλο τρόπο και όχι μέσω των Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών δεν εξετάζονται. 

δ. Ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεως μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων δεν είναι δυνατή. ε. Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων δύναται να παραταθεί με απόφαση της Υποδιοικήτριας της Δ.ΥΠ.Α. 

Στην περίπτωση που το ίδιο άτομο υποβάλει αίτηση ως δικαιούχος και δηλωθεί και ως ωφελούμενο μέλος άλλου δικαιούχου, θα λαμβάνεται υπ' όψιν μόνο η αίτηση που υπέβαλε ως δικαιούχος. 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί από την επομένη της ημερομηνίας έκδοσης των οριστικών αποτελεσμάτων και θα διαρκέσει κατά τη χειμερινή θεατρική περίοδο 2022-2023 με ημερομηνία λήξης την 31.05.2023.

 Αξία των επιταγών 

Η αξία των επιταγών ανέρχεται κατά μέγιστο όριο στα 15€ για τις κεντρικές σκηνές και στα 12€ για τις παιδικές σκηνές. 

Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται σε 3.000.000€.

Με την επιταγή οι δικαιούχοι και ωφελούμενοι μπορούν να παρακολουθήσουν την θεατρική παράσταση της επιλογής τους από το Μητρώο Παρόχων της ΔΥΠΑ, χωρίς να καταβάλουν κανένα επιπλέον ποσό.

Πρόσφατες δημοσιεύσεις 

Χιλιάδες δικαιούχοι που έχουν υποβάλει την αίτηση στον ΟΠΕΚΑ μέχρι 30 Οκτωβρίου και έχει εγκριθεί θα λάβουν το επίδομα μέχρι 600 ευρώ που προσδιορίζεται στις ευάλωτες οικογένειες που διαμένουν στις συγκεκριμένες περιοχές της χώρας.