Αστυνομική ταυτότητα και άδεια οδήγησης στο κινητό τηλέφωνο με ειδική ηλεκτρονική εφαρμογή

2022-07-06

Τα νέα ψηφιακά εργαλεία: Ταυτότητα και δίπλωμα οδήγησης σε εφαρμογή Wallet - Διόρθωση στοιχείων προσώπου και μεταβίβαση επιβατικού οχήματος μέσω gov.gr

Νομοθετείται η δυνατότητα αποθήκευσης ψηφιακών αντιγράφων της αστυνομικής ταυτότητας και του διπλώματος οδήγησης σε εφαρμογή Wallet. Η εφαρμογή θα ονομάζεται Gov.gr Wallet, υλοποιήθηκε από το Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας (ΕΔΥΤΕ ΑΕ - GRNET), εποπτευόμενο φορέα του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, και θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την ταυτοποίηση του προσώπου σε κάθε διαδικασία εντός της επικράτειας που μέχρι σήμερα χρησιμοποιούσε την έγχαρτη ταυτότητα ή δίπλωμα, τα οποία εξακολουθούν να ισχύουν κανονικά.

Τα ψηφιακά πιστοποιητικά θα φέρουν όλα τα στοιχεία που αναγράφονται στα αντίστοιχα έγχαρτα πιστοποιητικά και θα συνοδεύονται από κωδικό QR ώστε να επαληθεύεται γρήγορα και με ασφάλεια η γνησιότητά τους. Παράλληλα, υπάρχει πρόβλεψη για ακύρωση των ψηφιακών πιστοποιητικών, τόσο για περιπτώσεις απώλειας του έγχαρτου πιστοποιητικού, όσο και για ενδεχόμενο απώλειας της συσκευής που είναι αποθηκευμένα τα ψηφιακά πιστοποιητικά.

Προτεινόμενη διάταξη

Ψηφιακό αποθετήριο ταυτοποιητικών εγγράφων

1. Κάθε φυσικό πρόσωπο δύναται, μέσω ειδικής ηλεκτρονικής εφαρμογής για κινητές συσκευές (mobfle application), προσβάσιμης μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης να αποθηκεύει τα στοιχεία που αφορούν στο δελτίο αστυνομικής ταυτότητας και στην άδεια οδήγησης οχήματος, και να τα επιδεικνύει, για τον σκοπό της ταυτοποίησής του, σε φορείς του δημόσιου τομέα, σε δικαστικές αρχές και σε φυσικά και νομικά πρόσωπα του ιδιωτικού τομέα, που νομιμοποιούνται για τον έλεγχο ταυτότητας ή την ταυτοποίηση, στο πλαίσιο της άσκησης των κατά νόμο αρμοδιοτήτων τους ή της εκπλήρωσης των κατά νόμο υποχρεώσεών τους.

2. Για την είσοδο του φυσικού προσώπου στην εφαρμογή απαιτείται προηγούμενη αυθεντικοποίησή του .

3. Στην ηλεκτρονική εφαρμογή αποθηκεύονται αποκλειστικά, σε Ψηφιακή μορφή, τα εξής στοιχεία:

α) ως προς το δελτίο αστυνομικής ταυτότητας:

αα) ο αριθμός ταυτότητας, 

αβ) το ονοματεπώνυμο με ελληνικούς και λατινικούς χαρακτήρες, 

αγ) το πατρώνυμο με ελληνικούς και λατινικούς χαρακτήρες, 

αδ) το μητρώνυμο με ελληνικούς χαρακτήρες, 

αε) η ημερομηνία γέννησης, 

αστ) ο τόπος γέννησης, 

αζ) η ημερομηνία και η αρχή έκδοσης και 

αη) φωτογραφία του κατόχου και

β) ως προς την άδεια οδήγησης οχήματος:

βα) o αριθμός της άδειας οδήγησης, 

ββ) το ονοματεπώνυμο με ελληνικούς και λατινικούς χαρακτήρες, 

βγ) η ημερομηνία γέννησης,

βδ) ο τόπος γέννησης, 

βε) η ημερομηνία και η αρχή έκδοσης της άδειας οδήγησης, 

βστ) η ημερομηνία λήξης ισχύος της άδειας οδήγησης, 

βζ) ο αριθμός φορολογικού μητρώου (Α,Φ.Μ.), 

βη) o κωδικός κατηγορίας οχήματος, 

βθ) η ημερομηνία έκδοσης κατηγορίας οχήματος, 

βι) η ημερομηνία λήξης ισχύος κατηγορίας οχήματος και 

βια) η φωτογραφία του κατόχου.

Τα ανωτέρω στοιχεία εμφανίζονται σε μορφή εγγράφου που φέρει μοναδικό αναγνωριστικό αριθμό επαλήθευσης και κωδικό QR.

Η αποθήκευση των ανωτέρω στοιχείων δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί σε περισσότερες από μία κινητές συσκευές του φυσικού προσώπου.

4. Η άντληση των στοιχείων πραγματοποιείται από το Μητρώο Δελτίων Αστυνομικών Ταυτοτήτων της Ελληνικής Αστυνομίας και το πληροφοριακό σύστημα του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών για τις άδειες οδήγησης, μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης

5. Τα φυσικά πρόσωπα ή οι νόμιμοι εκπρόσωποι ή τα εξουσιοδοτημένα πρόσωπα των φορέων ή των νομικών προσώπων, κατόπιν επίδειξης του εγγράφου, τη γνησιότητα και την εγκυρότητα αυτού, μέσω της σάρωσης του κωδικού QRi με τη χρήση της υπηρεσίας επαλήθευσης. Για την ολοκλήρωση του ελέγχου ταυτοποίησης αποστέλλεται στην κινητή συσκευή του φυσικού προσώπου τετραψήφιος αριθμός ασφαλείας, τον οποίο και γνωστοποιεί στα πρόσωπα του πρώτου εδαφίου.

6. α. Το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης ορίζεται ως υπεύθυνος επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Οι φορείς του δημόσιου τομέα, οι δικαστικές αρχές και τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ορίζονται ως αυτοτελώς υπεύθυνοι επεξεργασίας των ανωτέρω δεδομένων για τον σκοπό της άσκησης των κατά νόμο αρμοδιοτήτων τους ή την εκπλήρωση των κατά νόμο υποχρεώσεών τους, κατά περίπτωση.

β. Η ανώνυμη εταιρεία του Ελληνικού Δημοσίου με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ Α.Ε.» και διακριτικό τίτλο «Ε.Δ.Υ.Τ.Ε. Α.Ε.» ορίζεται ως εκτελούσα την επεξεργασία, αναλαμβάνει, για λογαριασμό του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, τον σχεδιασμό, την υλοποίηση και τη συντήρηση της ειδικής ηλεκτρονικής εφαρμογής, την υποχρέωση λήψης και διαρκούς τήρησης των κατάλληλων και αναγκαίων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων ασφάλειας των λαμβανομένων στοιχείων και, ιδίως την προστασία των διακινούμενων δεδομένων από κάθε παραβίαση, καθώς και από σκόπιμη ή τυχαία απειλή ενεργώντας σύμφωνα με το ενωσιακό και εθνικό δίκαιο.

7. Το φυσικό πρόσωπο δύναται να αιτείται την ανάκληση του εγγράφου, για οποιονδήποτε λόγο, σε ειδικό πεδίο της εφαρμογής ή σε ειδική υπηρεσία της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (βον,¥-ΕΨΠ), Σε περίπτωση ακύρωσης, ανάκλησης ή αντικατάστασης του φυσικού εγγράφου του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή της άδειας οδήγησης οχήματος, το έγγραφο του πρώτου εδαφίου ανακαλείται αυτοδικαίως.

8. Το έγγραφο που περιέχει τα στοιχεία επέχει θέση ταξιδιωτικού εγγράφου μόνο για μετακινήσεις εντός της ελληνικής επικράτειας.

9. Το παρόν άρθρο δεν θίγει την ισχύ των οικείων διατάξεων που αφορούν στον έλεγχο της ταυτότητας ή στην ταυτοποίηση των φυσικών προσώπων με χρήση δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή άδειας οδήγησης σε φυσική μορφή, οι οποίες εξακολουθούν να ισχύουν παράλληλα.

10. Με κοινή απόφαση των Υπουργών ψηφιακής Διακυβέρνησης, Οικονομικών, Προστασίας του Πολίτη, Δικαιοσύνης, Εσωτερικών και Υποδομών και Μεταφορών καθορίζονται τα ειδικότερα ζητήματα σχετικά με τη λειτουργία της ειδικής ηλεκτρονικής εφαρμογής, τα πρόσθετα στοιχεία ταυτοποίησης τα οποία τηρούνται στην εφαρμογήν οι απαιτούμενες διαλειτουργικότητες με άλλα πληροφοριακά συστήματα και μητρώα του δημόσιου τομέα και τα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την ασφάλεια της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, εξειδικεύεται η διαδικασία ανάκλησης και ρυθμίζεται κάθε αναγκαία τεχνική ή άλλη λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος.

Πρόσφατες δημοσιεύσεις 

Μάθετε πρώτοι τα νέα!