Αποζημίωση Ειδικού Σκοπού Ιουνίου. Έγκριση δαπάνης για πληρωμή.

2021-07-08
Αναρτήθηκε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ η έγκριση δαπάνης πληρωμής των εργαζομένων που τέθηκαν σε αναστολή συμβάσεων εργασίας για τον μήνα Ιούνιο. Αύριο 9 Ιουλίου η πληρωμή. 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Εγκρίνουμε τη μεταφορά πίστωσης ύψους σαράντα τεσσάρων εκατομμυρίων

τετρακοσίων εξήντα τεσσάρων χιλιάδων εννιακοσίων ενενήντα οχτώ ευρώ

(44.464.998 €) από τον Ε.Φ. 1033-501-0000000, ΑΛΕ 2310989899 οικ. έτους 2021, για

ενενήντα επτά χιλιάδες τριακόσιους είκοσι εννέα (97.329) πληρωμές δικαιούχων,

που αφορούν σε αναστολές συμβάσεων εργασίας εργαζομένων για τον μήνα Ιούνιο

2021.

Valeur πίστωσης: 09/07/2021, στους δικαιούχους: 09/07/2021.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ

ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ


Η πληρωμή θα γίνει βάσει ημερών που εργαζόμενος ήταν σε αναστολή. 

Για μία ημέρα αναστολής 18 ευρώ

Για 2 ημέρες αναστολής 36 ευρώ

Για 3 ημέρες αναστολής 53 ευρώ

Για 4 ημέρες αναστολής 71 ευρώ

Για 5 ημέρες αναστολής 89 ευρώ

Για 6 ημέρες αναστολής 107 ευρώ

Για 7 ημέρες αναστολής 125 ευρώ

Για 8 ημέρες αναστολής 143 ευρώ

Για 9 ημέρες αναστολής 160 ευρώ

Για 10 ημέρες αναστολής 178 ευρώ

Για 11 ημέρες αναστολής 196 ευρώ

Για 12 ημέρες αναστολής 214 ευρώ

Για 13 ημέρες αναστολής 231 ευρώ

Για 14 ημέρες αναστολής 249 ευρώ

Για 15 ημέρες αναστολής 267 ευρώ

Για 16 ημέρες αναστολής 285 ευρώ

Για 17 ημέρες αναστολής 303 ευρώ

Για 18 ημέρες αναστολής 320 ευρώ

Για 19 ημέρες αναστολής 338 ευρώ

Για 20 ημέρες αναστολής 356 ευρώ

Για 21 ημέρες αναστολής 374 ευρώ

Για 22 ημέρες αναστολής 392 ευρώ

Για 23 ημέρες αναστολής 409 ευρώ

Για 24 ημέρες αναστολής 427 ευρώ

Για 25 ημέρες αναστολής 445 ευρώ

Για 26 ημέρες αναστολής 468 ευρώ

Για 27 ημέρες αναστολής 480 ευρώ

Για 28 ημέρες αναστολής 498 ευρώ

Για 29 ημέρες αναστολής 522 ευρώ

Για 30 ημέρες αναστολής 534 ευρώ.