Απαλλαγή τελών κινητής τηλεφωνίας: Συχνές ερωτήσεις - απαντήσεις

2022-01-10

Αν είστε μεταξύ 15 και 29 ετών δικαιούστε απαλλαγή από τα τέλη κινητής και καρτοκινητής τηλεφωνίας, υποβάλλοντας αίτηση καταχώρισης στο Μητρώο Δικαιούχων Απαλλαγής Τελών Συνδρομητών Κινητής Τηλεφωνίας και καρτοκινητής τηλεφωνίας (Μη.Δ.Α.Τε) στη πλατφόρμα mobilefees.gov.gr

Τα πέντε βήματα της αίτησης

Συχνές Ερωτήσεις - Απαντήσεις για το ΜηΔΑΤε

1. Τι είναι το Μη.Δ.Α.Τε και ποιος είναι ο σκοπός του;

To Μητρώο Δικαιούχων Απαλλαγής Τελών Συνδρομητών Κινητής Τηλεφωνίας και καρτοκινητής τηλεφωνίας είναι η ειδική εφαρμογή διαχείρισης της κεντρικής βάσης των δικαιούχων απαλλαγής τελών κινητής τηλεφωνίας. Σκοπός του Μη.Δ.Α.Τε είναι η καταχώριση των δικαιούχων απαλλαγής τελών κινητής τηλεφωνίας και η ενημέρωση των παρόχων υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας με τους αριθμούς κινητού τηλεφώνου των δικαιούχων για την εφαρμογή της απαλλαγής.

2. Ποιοι είναι οι δικαιούχοι απαλλαγής τελών συνδρομητών κινητής τηλεφωνίας;

Δικαιούχοι είναι όλα τα φυσικά πρόσωπα από 15 έως 29 ετών που διαθέτουν αριθμό κινητού τηλεφώνου σε πάροχο υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας, με έδρα στην Ελλάδα.

Συγκεκριμένα, δικαιούχοι είναι όσοι έχουν συμπληρώσει το 14ο έτος της ηλικίας τους και δεν έχουν συμπληρώσει το 30ο έτος έως και την 31η Δεκεμβρίου του περασμένου έτους.

3. Πώς μπορώ να υποβάλω αίτηση στο Μη.Δ.Α.Τε.;

Στο Μη.Δ.Α.Τε μπορείτε να υποβάλετε αίτηση με δύο τρόπους :
α) ηλεκτρονικά, μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr) με χρήση των προσωπικών κωδικών / διαπιστευτηρίων της ΓΓΠΣΔΔ (κωδικοί TAXISnet),
β) με φυσική παρουσία στα Κ.Ε.Π..

4. Πώς μπορεί να υποβληθεί αίτηση για ανήλικο δικαιούχο στο Μη.Δ.Α.Τε.;

Στο Μη.Δ.Α.Τε. η αίτηση υποβάλλεται από τον έχοντα την επιμέλεια του ανήλικου δικαιούχου καταχωρίζοντας επιπρόσθετα και τον δικό του ΑΜΚΑ ή ΠΑΑΥΠΑ.

5. Μπορώ να υποβάλω αίτηση εγγραφής του παιδιού μου που έχει ενηλικιωθεί;

Όχι. Στην περίπτωση που ο δικαιούχος έχει ενηλικιωθεί, η αίτηση υποβάλλεται μόνο από τον ίδιο.

6. Τι χρειάζομαι για την είσοδο μου στην εφαρμογή Μη.Δ.Α.Τε ;

Για την είσοδο στην εφαρμογή χρειάζεται να διαθέτετε κωδικούς / διαπιστευτήρια της ΓΓΠΣΔΔ (κωδικοί TAXISnet).

7. Πώς μπορώ να υποβάλω αίτηση για εγγραφή στο Μη.Δ.Α.Τε αν δεν διαθέτω κωδικούς TAXISnet;

Μπορείτε να απευθυνθείτε σε ένα Κ.Ε.Π. για την υποβολή της αίτησής σας (βλ. Ερώτηση 9.2), αρκεί να διαθέτετε ΑΜΚΑ ή ΠΑΑΥΠΑ.

8. Τι χρειάζεται να διαθέτω για να καταχωρίσω την αίτησή μου στο Μη.Δ.Α.Τε;

9. Ποιο έγγραφο ταυτοποίησης χρειάζεται να έχω μαζί μου κατά την επίσκεψή μου στο Κ.Ε.Π. για να υποβάλλω την αίτησή μου στο Μη.Δ.Α.Τε;

Σε ότι αφορά στον τύπο εγγράφου ταυτοποίησης θα πρέπει να έχετε μαζί σας:

 • στην περίπτωση Ελλήνων πολιτών, το δελτίο ταυτότητας ή τη σχετική προσωρινή βεβαίωση της αρμόδιας αρχής ή το εν ισχύ διαβατήριο ή την άδεια οδήγησης ή το ατομικό βιβλιάριο υγείας,
 • στην περίπτωση πολιτών Κράτους-Μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το ισχύον δελτίο ταυτότητας ή το διαβατήριο της Χώρας τους,
 • στις περιπτώσεις πολιτών τρίτης χώρας, το ισχύον διαβατήριο ή άδεια διαμονής που έχει εκδοθεί δυνάμει του ν. 4251/2014 (Α' 80) και του π.δ. 106/2007 (Α' 135) και είναι σε ισχύ ή άλλο έγγραφο βάσει του οποίου επιτρέπεται η είσοδος στη χώρα ή τα έγγραφα που έχουν εκδώσει οι αρμόδιες ελληνικές αρχές.

10. Είναι υποχρεωτική η δήλωση του παρόχου του οποίου είμαι συνδρομητής για την εγγραφή μου στο Μη.Δ.Α.Τε.;

Ναι, η δήλωση του παρόχου είναι υποχρεωτική.

11. Μπορεί ο ίδιος αριθμός κινητού τηλεφώνου να δηλωθεί στο Μη.Δ.Α.Τε από δύο ή περισσότερα άτομα;

Όχι, κάθε αριθμός κινητού τηλεφώνου μπορεί να δηλωθεί στο Μη.Δ.Α.Τε από ένα και μόνο φυσικό πρόσωπο.

12. Μπορώ να δηλώσω περισσότερους από έναν αριθμούς κινητού τηλεφώνου στο Μη.Δ.Α.Τε;

Όχι, στο Μη.Δ.Α.Τε μπορεί να δηλωθεί ένας μόνο αριθμός κινητού τηλεφώνου ανά δικαιούχο.

13. Έχω υπό την επιμέλειά μου παραπάνω από έναν δικαιούχους. Μπορώ να καταχωρίσω για όλους εγγραφή τους στο Μη.Δ.Α.Τε;

Αν έχετε την επιμέλεια ενός ή περισσότερων ανήλικων δικαιούχων μπορείτε να αιτηθείτε την απαλλαγή, για κάθε έναν από αυτούς, δηλώνοντας τους αντίστοιχους αριθμούς κινητού τηλεφώνου.

14. Τι γίνεται αν ο αριθμός κινητού τηλεφώνου που χρησιμοποιώ δεν είναι καταχωρισμένος στο όνομά μου /ΑΦΜ μου στον πάροχο;

Δεν είναι απαραίτητο ο αριθμός κινητού που δηλώνετε στο Μη.Δ.Α.Τε να είναι καταχωρισμένος στο όνομά σας / ΑΦΜ σας στον πάροχο.

15. Προσπαθώ να καταχωρίσω αίτηση για το ανήλικο παιδί μου, αλλά μου εμφανίζει μήνυμα «Δεν επιβεβαιώνεται η επιμέλεια από εσάς για τον ΑΜΚΑ/ΠΑΑΥΠΑ που καταχωρίσατε». Τι πρέπει να κάνω;

Οι έλεγχοι για τη σχέση επιμέλειας γίνονται αρχικά με άντληση στοιχείων από το Μητρώο Πολιτών του Υπουργείου Εσωτερικών (οικογενειακή μερίδα του Δήμου σας) ή το Μητρώο Αλλοδαπών του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου και ακολούθως με άντληση στοιχείων από το έντυπο Ε1 της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος της ΑΑΔΕ. Εφόσον η σχέση επιμέλειας δεν επιβεβαιωθεί, συνίσταται ο έλεγχος της ορθότητας των στοιχείων σας στους εν λόγω φορείς.

Έχετε επίσης τη δυνατότητα να μεταβείτε σε Κ.Ε.Π. για να ολοκληρώσετε τη διαδικασία αίτησης εγγραφής του ανηλίκου υπό την επιμέλειά σας, προσκομίζοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

16. Ποια είναι τα δικαιολογητικά που πρέπει να υποβληθούν στο Κ.Ε.Π. σε περίπτωση που η σχέση επιμέλειας δεν επιβεβαιωθεί με ηλεκτρονική διασταύρωση;

Θα χρειαστεί να προσκομίσετε:

 • πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης ή
 • έγγραφο αρμόδιας αρχής μεταφρασμένο αρμοδίως και επικυρωμένο από αρμόδια ελληνική αρχή.

Σε αυτή την περίπτωση ο υπάλληλος του Κ.Ε.Π. εισάγει στην ειδική εφαρμογή του Μη.Δ.Α.Τε. το είδος και τα στοιχεία του εγγράφου βάσει του οποίου προκύπτει η σχέση επιμέλειας του ανήλικου με τον αιτούντα.

17. Μπορώ να διαγράψω οριστικοποιημένη εγγραφή από το Μη.Δ.Α.Τε;

Έχετε τη δυνατότητα να διαγράψετε υποβληθείσα αίτηση που έχετε υποβάλει ο ίδιος. Δεν επιτρέπεται ωστόσο η διαγραφή εγγραφής, για την οποία εκκρεμεί αίτημα φορητότητας σε άλλον πάροχο και η διαδικασία βρίσκεται σε εξέλιξη.

18. Έχω αλλάξει αριθμό κινητού. Μπορώ να κάνω μεταβολή στο Μη.Δ.Α.Τε;

Ναι. Για την αντικατάσταση του δηλωθέντος αριθμού κινητού τηλεφώνου, θα πρέπει να προβείτε σε διαγραφή της υποβληθείσας αίτησής σας και καταχώριση νέας.

19. Γιατί λαμβάνω μήνυμα λάθους κατά την οριστική υποβολή της αίτησης;

Σε περίπτωση που ο αριθμός κινητού τηλεφώνου δεν εξυπηρετείται από τον πάροχο υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας τον οποίο δηλώσατε ή ο αριθμός του κινητού που καταχωρίσατε δεν δικαιούται απαλλαγή, επιστρέφεται σχετικός κωδικός σφάλματος και η αίτηση εγγραφής ακυρώνεται. Για περισσότερες πληροφορίες θα πρέπει να απευθυνθείτε στον πάροχό σας.

20. Πώς θα ενημερωθώ ότι δεν δικαιούμαι πλέον απαλλαγή τελών;

Αν δε δικαιούστε πλέον απαλλαγή τελών, θα ενημερωθείτε με SMS από το Μη.Δ.Α.Τε.

21. Για ποιο λόγο ακυρώθηκε η απαλλαγή μου ενώ είμαι εγγεγραμμένος στο Μη.Δ.Α.Τε;

Οι λόγοι που μπορεί να ακυρωθεί η απαλλαγή σας είναι οι εξής:

 • έχετε υπερβεί το ηλικιακό όριο (30 έτη),
 • ο πάροχος έχει προβεί σε διαγραφή της αίτησής σας. Για περισσότερες πληροφορίες θα πρέπει να απευθυνθείτε στον πάροχό σας.

22. Κατά την εγγραφή μου στο Μη.Δ.Α.Τε ποια στοιχεία που με αφορούν διαβιβάζονται στον πάροχο;

Τα στοιχεία που διαβιβάζονται στον πάροχο είναι τα εξής:

 • ο αριθμός κινητού τηλεφώνου και
 • το έτος γέννησής σας.

23. Είναι αποδεκτή η δήλωση αριθμού κινητού τηλεφώνου που λειτουργεί σε δίκτυο παρόχου κινητής του εξωτερικού;

Όχι, δεν είναι αποδεκτή η δήλωση αριθμού κινητού τηλεφώνου που λειτουργεί σε δίκτυο παρόχου κινητής του εξωτερικού.

24. Τι πρέπει να κάνω στην περίπτωση που η αίτησή μου εμφανίζεται σε κατάσταση "Απενεργοποιημένη από τον πάροχο";

Σε περίπτωση που η αίτησή σας εμφανίζεται ως "Απενεργοποιημένη από τον πάροχο" θα πρέπει να προχωρήσετε σε διαγραφή της από το Μη.Δ.Α.Τε. Εφόσον δικαιούστε απαλλαγή τελών μπορείτε να προβείτε σε νέα καταχώριση αίτησης.

25. Τι γίνεται σε περίπτωση αλλαγής παρόχου λόγω φορητότητας του αριθμού κινητού τηλεφώνου μου;

Σε περίπτωση φορητότητας αριθμού κινητού τηλεφώνου που είναι εγγεγραμμένος στο Μη.Δ.Α.Τε, ο πάροχος από τον οποίο μεταφέρετε τη συνδρομή σας ενημερώνει το Μη.Δ.Α.Τε για τον νέο πάροχο.
Στη συνέχεια το Μη.Δ.Α.Τε ενημερώνει για την απαλλαγή τελών τον νέο πάροχο και τη σχετική εγγραφή.
Σε περίπτωση που η αίτησή σας εμφανίζεται στο Μη.Δ.Α.Τε σε κατάσταση "Αποτυχία Φορητότητας" θα πρέπει να διαγράψετε την αρχική αίτησή σας και να προβείτε σε καταχώριση νέας αίτησης.

26. Πότε μπορώ να υποβάλω αίτηση στο Μη.Δ.Α.Τε;

Κατά τις δέκα πρώτες ημέρες λειτουργίας του Μη.Δ.Α.Τε, η πρόσβαση θα είναι διαθέσιμη στα φυσικά πρόσωπα ανάλογα με το καταληκτικό ψηφίο του ΑΦΜ τους, ως εξής:

 • Πρώτη ημέρα: καταληκτικό ψηφίο ΑΦΜ 0
 • Δεύτερη ημέρα: καταληκτικό ψηφίο ΑΦΜ 1
 • Τρίτη ημέρα: καταληκτικό ψηφίο ΑΦΜ 2
 • Τέταρτη ημέρα: καταληκτικό ψηφίο ΑΦΜ 3
 • Πέμπτη ημέρα: καταληκτικό ψηφίο ΑΦΜ 4
 • Έκτη ημέρα: καταληκτικό ψηφίο ΑΦΜ 5
 • Έβδομη ημέρα: καταληκτικό ψηφίο ΑΦΜ 6
 • Όγδοη ημέρα: καταληκτικό ψηφίο ΑΦΜ 7
 • Ένατη ημέρα: καταληκτικό ψηφίο ΑΦΜ 8
 • Δέκατη ημέρα: καταληκτικό ψηφίο ΑΦΜ 9

Στη συνέχεια η πρόσβαση θα είναι δυνατή σ' όλους ανεξαρτήτως ΑΦΜ.

27. Πότε είναι διαθέσιμη η υποβολή αιτήσεων σε ΚΕΠ;

Η υποβολή αιτήσεων σε ΚΕΠ θα είναι διαθέσιμη στους δικαιούχους την ενδέκατη ημέρα έναρξη λειτουργίας του Μη.Δ.Α.Τε, ήτοι στις 20 Ιανουαρίου του 2022.

28. Πώς προστατεύονται τα προσωπικά μου δεδομένα κατά τη διαδικασία της εγγραφής μου στο Μη.Δ.Α.Τε;

Κατά την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που δηλώθηκαν στο Μη.Δ.Α.Τε , η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης τηρεί όλα τα αναγκαία τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ασφάλειας των λαμβανόμενων πληροφοριών, καθώς και τη διασφάλιση ιχνηλασιμότητας και προστασίας των διακινούμενων δεδομένων από κάθε παραβίαση.

29. Η εφαρμογή Μη.Δ.Α.Τε παρουσιάζει το μήνυμα «Προσωρινό πρόβλημα διαθεσιμότητας»

Το πρόβλημα μπορεί να οφείλεται σε παροδικό πρόβλημα της εφαρμογής ή σε προσωρινό πρόβλημα επικοινωνίας με τον πάροχο κινητής τηλεφωνίας. Παρακαλούμε δοκιμάστε ξανά αργότερα.

30. Μπορεί η εγγραφή μου στο Μη.Δ.Α.Τε να διεκπεραιωθεί στο Κ.Ε.Π. μέσω εκπροσώπου;

Όχι, η εγγραφή σας στο Μη.Δ.Α.Τε δεν μπορεί να διεκπεραιωθεί στο Κ.Ε.Π. μέσω εκπροσώπου.

Μπορείτε να κατεβάσετε το εγχειρίδιο χρήσης της εφαρμογής παρακάτω