Ανοίγει η πλατφόρμα για το νέο Pass διακοπών 100, 150 και 200 ευρώ

2024-06-21

Νέο πρόγραμμα με voucher/Pass για διακοπές που στοχεύει στην ενίσχυση τριών περιοχών πρόκειται να ξεκινήσει στις 25 Ιουνίου.

Το συγκεκριμένο voucher Διακοπών θα είναι και αυτό σε μορφή άυλης ψηφιακής κάρτας και η διαφορά του με το πρόγραμμα Τουρισμός για όλους θα είναι ότι θα μπορέσει να χρησιμοποιηθεί και για την πληρωμή καταλυμάτων, καταστημάτων εστίασης, αλλά και μεταφορικά μέσα.

ΔΙΑΦΗΜΗΣΗ

Οικονομική ενίσχυση που θα πιστωθει στην ψηφιακή άυλη κάρτα θα είναι 100, 150 και 200 ευρώ και θα χρησιμοποιηθεί στους 9 Δήμους της χώρας. Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται από τις 25 μέχρι 28 Ιουνίου και ο αριθμός των ψηφιακών καρτων θα είναι περιορισμένος.

Συγκεκριμένα:

Στις 25 Ιουνίου ανοίγει το Vouchers.gov.gr για το νέο Pass διακοπών 100, 150 και 200 ευρώ.

Πρόκειται για νέο πρόγραμμα διακοπών που σκοπεύει στην ενίσχυση των περιοχών που επλήγησαν από τις συνέπειες των πλημμυρικών φαινομένων του Σεπτεμβρίου και των πυρκαγιών του καλοκαιριού 2023.

Το πρόγραμμα ονομάζεται Thessaly και Evros Pass 2024 και η οικονομική ενίσχυση ανέρχεται στα 100, 150 και 200 ευρώ. Οι δικαιούχοι θα προκύψουν μετά την κλήρωση και η ενίσχυση θα πιστωθει στην άυλη ψηφιακή κάρτα που θα εκδοθεί για τον σκοπό αυτό.

ΔΙΑΦΗΜΗΣΗ

Ως «Δικαιούχοι» των προγραμμάτων «ThessalyPass Α 2024», «ThessalyPass Β 2024» και «EvrosPass 2024», ορίζονται όλα τα ενήλικα φυσικά πρόσωπα άγαμα ή έγγαμα ή σε κατάσταση χηρείας ή πρόσωπα που έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης, τα οποία είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδος, με βάση την τελευταία εκκαθαρισμένη δήλωση φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων για το φορολογικό έτος 2022.

Οι δικαιούχοι θα προκύψουν κατόπιν κλήρωσης που θα διενεργηθεί από τον Φορέα υλοποίησης μετά το πέρας της ημερομηνίας λήξης των υποβολών αιτήσεων τα αποτελέσματα της οποίας θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του προγράμματος.

Δεν θεωρούνται δικαιούχοι της οικονομικής ενίσχυσης:

α) Οι επιλεγέντες ως δικαιούχοι ωφελούμενοι στο πλαίσιο του προγράμματος Κοινωνικού Τουρισμού περιόδου 2023-2024 της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης, ή όσοι επιλεγούν ως δικαιούχοι του προγράμματος Κοινωνικού Τουρισμού περιόδου 2024-2025 της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης, ανεξαρτήτως από το εάν γίνει τελικά χρήση των ανωτέρω παροχών ή όχι,

β) οι επιλεγέντες ως δικαιούχοι ωφελούμενοι συναφούς παροχής από οποιονδήποτε άλλο φορέα για την ίδια χρονική περίοδο.

γ) όσοι δικαιούχοι έχουν οι ίδιοι ή οι ωφελούμενοί τους ως κύρια κατοικία στις επιλεγμέμες περιοχές

ΔΙΑΦΗΜΗΣΗ

Το ύψος της οικονομικής ενίσχυσης

Το ύψος της οικονομικής ενίσχυσης, που αποτελεί την επιδότηση του δικαιούχου και των ωφελούμενων, προσδιορίζεται ως εξής:

α) Για τους δικαιούχους του προγράμματος «ThessalyPassΑ 2024» που θα επιλέξουν ως προορισμό τις επιλεγμένες περιοχές, όπως μνημονεύονται στο συνημμένο Παράρτημα Α που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας, η ενίσχυση ανέρχεται σε εκατό (100,00) ευρώ

β) για τους δικαιούχους του προγράμματος «ThessalyPassΒ 2024» που θα επιλέξουν ως προορισμό τις επιλεγμένες περιοχές, όπως μνημονεύονται στο συνημμένο Παράρτημα Β που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας, η ενίσχυση ανέρχεται σε εκατόν πενήντα (150,00) ευρώ και

γ) για τους δικαιούχους του προγράμματος «Evros Pass 2024» που θα επιλέξουν ως προορισμό τις επιλεγμένες περιοχές, όπως μνημονεύονται στο συνημμένο Παράρτημα Γ που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας, η ενίσχυση ανέρχεται σε διακόσια (200,00) ευρώ.

ΔΙΑΦΗΜΗΣΗ

Οι δικαιούχοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση μόνο για ένα εκ των τριών ως άνω προγραμμάτων (passes) και για μία ή περισσότερες φάσεις, ωστόσο μπορούν να καταστούν ωφελούμενοι, κατόπιν κλήρωσης, μόνο για ένα πρόγραμμα σε μια φάση του προγράμματος που επέλεξαν.

Η δράση αναμένεται να πραγματοποιηθεί σε τρεις (3) διαδοχικές φάσεις και συγκεκριμένα Φάση 1 (Ιούλιος Αύγουστος 2024), Φάση 2 (Σεπτέμβριος Οκτώβριος 2024) και Φάση 3 (Νοέμβριος Δεκέμβριος 2024).

Ο αριθμός άυλων ψηφιακών χρεωστικών καρτών

Ο αριθμός άυλων ψηφιακών χρεωστικών καρτών ανά επιλέξιμη περιοχή και ανά Φάση καθορίζεται ως εξής:

Φάση 1: «ThessalyPassΑ 2024» 7.000/«ThessalyPassΒ 2024» 3.000/«EvrosPass 2024» 1.000

Φάση 2: «ThessalyPassΑ 2024» 7.000/«ThessalyPassΒ 2024» 3.000/«EvrosPass 2024» 2.000

Φάση 3: «ThessalyPassΑ 2024» 7.000/«ThessalyPassΒ 2024» 3.000/«EvrosPass 2024» 2.000

και θα γίνεται μεταφορά τυχόν υπόλοιπων ποσών της φάσης 1 στη φάση 3, με τις σχετικές παρεμβάσεις στην παρ. 4.

4. Τυχόν υπόλοιπα ποσά της Φάσης 1 μεταφέρονται στη Φάση 3, προσαυξάνοντας τον αριθμό των άυλων ψηφιακών χρεωστικών καρτών για τη φάση αυτή, με την επιφύλαξη μη υπέρβασης του αρχικώς προϋπολογισθέντος ποσού.

5. Το πρόγραμμα ολοκληρώνεται την 31 Δεκεμβρίου 2025.

ΔΙΑΦΗΜΗΣΗ

Περιοχές

ΘΕΣΣΑΛΙΑ Α

  • Δήμος Νότιου Πηλίου,
  • Δήμος Ζαγοράς Μουρεσίου,
  • Δημοτικές Ενότητες Αγριάς, Πορταριάς, Αρτέμιδος και Μακρυνίτσης του Δήμου Βόλου

ΘΕΣΣΑΛΙΑ Β

  • Δήμος Λίμνης Πλαστήρα,
  • Δήμος Αγιάς,
  • Δήμος Τεμπών,
  • Δήμος Πύλης (πλην Δημοτικών Ενοτήτων Γόμφων και Πιαλείων), Δήμος Μετεώρων

ΕΒΡΟΣ

  • Δήμος Σουφλίου,
  • Δημοτική ενότητα Φερών του Δήμου Αλεξανδρούπολης

Η δράση αναμένεται να πραγματοποιηθεί σε τρεις (3) διαδοχικές φάσεις και συγκεκριμένα Φάση 1 (Ιούλιος Αύγουστος 2024), Φάση 2 (Σεπτέμβριος Οκτώβριος 2024) και Φάση 3 (Νοέμβριος Δεκέμβριος 2024). 

Πρόσφατες δημοσιεύσεις