Ανακυκλώνω-Αλλάζω Συσκευή: Η επίσημη απόφαση για τους επιλαχόντες [πίνακες]

2022-11-27

Με απόφαση της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ του ΥΠΕΝ την οποία υπογράφει ο Υπουργός κ. Σκρέκας, δόθηκε η 2η έγκριση οριστικών αποτελεσμάτων υποβολής αιτήσεων του
προγράμματος «Ανακυκλώνω-Αλλάζω Συσκευή».

Σημειώνουμε πως τα αποτελέσματα αυτά αφορούν σε επιλαχόντες, δεδομένου ότι σύμφωνα με τους όρους του Προγράμματος, η πλεονάζουσα δημόσια δαπάνη από την εγκεκριμένη περιφερειακή κατανομή πόρων του Προγράμματος δύναται να αξιοποιηθεί για να καλύψει επιλαχούσες αιτήσεις από άλλες Περιφέρειες, μέσω ανακατανομής των πόρων ανά Περιφέρεια.

Έτσι, στις 13/10/2022 διαπιστώθηκε πλεόνασμα από μη Ενεργοποιημένες Αιτήσεις και Επιταγές, οπότε και πραγματοποιήθηκε ανακατανομή του άνω ποσού και προέκυψε η ένταξη συνολικά 19.833 επιλαχουσών αιτήσεων.

Αντίστοιχα, στις 2/11/2022 διαπιστώθηκε εκ νέου πλεόνασμα από μη Ενεργοποιημένες Αιτήσεις και Επιταγές, οπότε και πραγματοποιήθηκε νέα ανακατανομή του άνω ποσού και προέκυψε η επιπλέον ένταξη συνολικά 61.432 επιλαχουσών αιτήσεων.

Υπογραμμίζουμε πως η ένταξη των επιλαχουσών αιτήσεων και στις δύο ανωτέρω περιπτώσεις προέκυψε με βάση την από 03.08.2022 εγκεκριμένη σειρά κατάταξης τους.

Έτσι, στην ανωτέρω απόφαση του ΥΠΕΝ αναφέρονται τα εξής:

"Αποφασίζουμε την έγκριση των υπό στοιχεία «Κ.1-Ε.2» και «Κ.1-Ε.3» Οριστικών Πινάκων Εγκεκριμένων αιτήσεων ανά Περιφέρεια, σύμφωνα με τους οποίους εντάσονται στους δικαιούχους του Προγράμματος «Ανακυκλώνω-Αλλάζω Συσκευή» 19.833 και 61.432 επιλαχόντες αντίστοιχα, σύμφωνα με την απο 03/08/2022 εγκεκριμένη σειρά κατάταξης τους.

Την ανάρτηση των ανω πινάκων στην ιστοσελίδα του Προγράμματος.

Σε περίπτωση αύξησης των εγκεκριμένων πόρων κατά την εξέλιξη του Προγράμματος, οι αναρτημένοι οριστικοί πίνακες δύναται να επικαιροποιούνται ως προς τους επιλέξιμους δικαιούχους και να αναρτώνται στην ιστοσελίδα του προγράμματος."

Μπορείτε να κατεβάσετε τα αρχεία με τις εντάξεις των επιλαχόντων παρακάτω:

Κύκλος 1 - Ένταξη 3 (4/11/2022)

Κύκλος 1 - Ένταξη 3 (4/11/2022)

Πρόσφατες δημοσιεύσεις