Αλλαγή προμηθευτή ρεύματος: Ποιοι μπορούν να φύγουν χωρίς ρήτρα αποχώρησης και ποιοι θα πληρώσουν "πέναλτι"

2022-10-26

Η ρήτρα πρόωρης αποχώρησης εφαρμόζεται ανά συμβολαιοποιημένο μετρητή του Πελάτη όταν αυτός προχωρήσει σε καταγγελία της σύμβασης νωρίτερα από τη λήξη του. 

Ο λόγος για τον οποίο οι εταιρείες προμήθειας ηλεκτρικού ρεύματος βάζουν στο συμβόλαιό τους ποινή πρόωρης αποχώρησης όταν γίνει σπάσιμο του συμβολαίου νωρίτερα είναι γιατί αποτελούν μια ασφαλιστική δικλείδα για την ανάκτηση του κόστους απόκτησης του πελάτη μιας και πολλά προγράμματα συνδυάζονται με προωθητικές ενέργειες ή προνομιακές τιμές σε διάφορες υπηρεσίες. 

Μετά τη 1 Αυγούστου όμως με την τροπολογία για το νέο καθεστώς στην αγορά της ενέργειας, μεταξύ άλλων, ειδικά για παρόχους και την αλλαγή που σημειώνεται θα ισχύει ότι η αλλαγή προμηθευτή ή τιμολογίου προμήθειας, συνεπεία της μεταβολής των χρεώσεων προμήθειας, γίνεται αζημίως για τους πελάτες και δεν συνεπάγεται δικαίωμα αποζημίωσης του προμηθευτή, λόγω πρόωρης αποχώρησης.

Νοικοκυριά και επιχειρήσεις  μπορούν πλεον να μετακινούνται ελεύθερα από πάροχο σε πάροχο αναζητώντας το φθηνότερο τιμολόγιο με το που θα λαμβάνουν τον πρώτο λογαριασμό ρεύματος στα χέρια τους, χωρίς καμία υποχρέωση αποζημίωσης στον προηγούμενο πάροχο.

Όπως αναφέρεται στη τροπολογία: "Καθόλη τη διάρκεια ισχύος του μέτρου, η αλλαγή προμηθευτή ή τιμολογίου, ως συνέπεια των χρεώσεων προμήθειας γίνεται αζημίως για τους πελάτες και δεν συνεπάγεται δικαίωμα αποζημίωσης του προμηθευτή λόγω πρόωρης αποχώρησης», αναφέρει χαρακτηριστικά η τροπολογία."

Όμως βάσει του προσφάτου νομοσχέδιου θα θεσπίζεται τέλος πρόωρης αποχώρησης από τα σταθερά τιμολόγια ρεύματος

Συγκεκριμένα:

Τη δυνατότητα επιβολής πέναλτι στους καταναλωτές που αποχωρούν οικειοθελώς πριν από τη λήξη της σύμβασης προμήθειας ρεύματος με σταθερά τιμολόγια, δίνει στους παρόχους νομοσχέδιο του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Τα άρθρα και οι διατάξεις τους αποτελούν κείμενο κοινοτική οδηγίας (2019/44) και το υπουργείο με νομοσχέδιο που κατέθεσε χθες αργά το βράδυ στη βουλή προτείνει την ενσωμάτωση της στο εθνικό δίκαιο.

Επί της ουσίας η υφιστάμενη νομοθεσία έρχεται να προσαρμοστεί στην οδηγία της Ε.Ε., αν και οι περισσότερες διατάξεις του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου δεν αλλάζουν ριζικά.

Πέναλτι πρόωρης αποχώρησης

Ανάμεσα σε αυτά που προτείνονται προς θέσπιση για πρώτη φορά στην εθνική νομοθεσία είναι και το περιβόητο «πέναλτι» πρόωρης αποχώρησης από συμβάσεις ορισμένου χρόνου και με σταθερά τιμολόγια ρεύματος: «Ειδικά για την ηλεκτρική ενέργεια, κατά παρέκκλιση της παρ. 1, επιτρέπεται στους προμηθευτές ή στους συμμετέχοντες στην αγορά που δραστηριοποιούνται στη σωρευτική εκπροσώπηση, να επιβάλλουν τέλος τερματισμού σύμβασης, στους πελάτες που καταγγέλλουν οικειοθελώς συμβάσεις προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας σταθερής τιμής ορισμένου χρόνου, πριν από τη λήξη της σύμβασης, υπό τον όρο ότι το εν λόγω τέλος προβλέπεται από σύμβαση την οποία έχει συνάψει οικειοθελώς ο πελάτης και ανακοινώνεται σαφώς στον πελάτη, πριν από τη σύναψη της σύμβασης».

Η κοινοτική οδηγία περιγράφει και το ύψος του τέλους: «Το εν λόγω τέλος είναι αναλογικό και δεν υπερβαίνει την άμεση οικονομική ζημία του προμηθευτή ή του συμμετέχοντος στην αγορά που δραστηριοποιείται στη σωρευτική εκπροσώπηση, λόγω του τερματισμού της σύμβασης από τον πελάτη, περιλαμβανομένου του κόστους τυχόν δεσμοποιημένων επενδύσεων ή υπηρεσιών, οι οποίες ήδη παρέχονται ως μέρος της σύμβασης. Το βάρος της απόδειξης της άμεσης οικονομικής ζημίας επιβαρύνει τον προμηθευτή ή τον συμμετέχοντα στην αγορά που δραστηριοποιείται στη σωρευτική εκπροσώπηση και το επιτρεπτό των τελών τερματισμού της σύμβασης παρακολουθείται από τη ΡΑΕ».

Χωρίς επιβάρυνση

Στο νομοσχέδιο επαναλμβάνεται το δικαίωμα των πελατών ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου της ελεύθερης επιλογής προμηθευτή ή συμμετέχοντα στην αγορά που δραστηριοποιείται στη σωρευτική εκπροσώπηση:

«Το δικαίωμα αυτό παρέχεται στους πελάτες χωρίς διακρίσεις ως προς το κόστος, τη διαδικασία και τον χρόνο. Όλοι οι πελάτες ηλεκτρικής ενέργειας και οι Επιλέγοντες Πελάτες Φυσικού Αερίου δύνανται να προμηθεύονται ενέργεια, ταυτοχρόνως, από περισσότερους προμηθευτές, με την προϋπόθεση ότι έχουν καθοριστεί τα απαιτούμενα σημεία σύνδεσης και μέτρησης, σύμφωνα με τον Κώδικα Διαχείρισης του ΕΔΔΗΕ του άρθρου 128, τον Κώδικα Διαχείρισης του ΕΣΜΗΕ του άρθρου 96, τον Κώδικα Διαχείρισης Δικτύου Διανομής Φυσικού Αερίου της παρ. 8 του άρθρου 80 και τον Κώδικα Προμήθειας Φυσικού Αερίου σε Πελάτες του άρθρου 85.»

Με τις διατάξεις αποσαφηνίζεται πως η «διαδικασία αλλαγή προμηθευτή» θα πρέπει να γίνεται αζημίως για νοικοκυριά και μικρές επιχειρήσεις: «Η διαδικασία αλλαγής προμηθευτή δεν επιφέρει οικονομική επιβάρυνση για τους οικιακούς πελάτες και τις μικρές επιχειρήσεις. Για τους λοιπούς πελάτες τυχόν οικονομική επιβάρυνση απορρέει από συμβατικούς όρους. Η αλλαγή προμηθευτή δεν απαλλάσσει τον πελάτη από την υποχρέωση τήρησης των συμβατικών του δεσμεύσεων».

Έκδοση λογαριασμών

Με άλλη διάταξη επαναλαμβάνεται επίσης το δικαίωμα υπαναχώρησης χωρίς οικονομική επιβάρυνση των καταναλωτών από σύμβαση προμήθειας εντός 14 ημερών.

Ταυτόχρονα, ορίζεται ότι «οι Πελάτες ηλεκτρικής ενέργειας λαμβάνουν δωρεάν όλους τους λογαριασμούς και τις πληροφορίες τιμολόγησης».

Επίσης δίνεται η δυνατότητα στους καταναλωτές να συμμετέχουν σε συστήματα μαζικής αλλαγής προμηθευτή.

Πρόσφατες δημοσιεύσεις